കൊളോണിൽ 10 ദിവസത്തെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന – 14.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് St. Augustin FV Bonn – 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 14.10.2023 unter der Leitung von St. Augustin FV Bonn – 10 days of rosary prayer in Cologne 14.10.2023 led by St. Augustin FV Bonn

കൊളോണിൽ 10 ദിവസത്തെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന 14.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് St. Augustin FV Bonn 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 14.10.2023 unter der Leitung von St. Augustin FV Bonn 10 days of rosary

കൊളോണിൽ 10 ദിവസത്തെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന – 13.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് St. Georg FV Düsseldorf – 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 13.10.2023 unter der Leitung von St. Georg FV Düsseldorf – 10 days of rosary prayer in Cologne 13.10.2023 led by St. Georg FV Düsseldorf

കൊളോണിൽ 10 ദിവസത്തെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന 13.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് St. Georg FV Düsseldorf 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 13.10.2023 unter der Leitung von St. Georg FV Düsseldorf 10 days of rosary

St. Chavara FV Köln Komitee

St. Chavara FV Köln hat am 22.09.2022, eine neue Komitee gewählt.                       Josukutty Kalathiparambil: Vorsitzender, Francis Vattakuzhiyil: Sekretär, Varghese Korulla: Kasse, Nirmala Plankalayil: Liturgie, Martha John: Kultur. Gratulation an die neuen