കൊളോണിൽ 10 ദിവസത്തെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന
15.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് YFM und Sunday School

10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 15.10.2023 geleitet von YFM und Sunday School

10 days of rosary prayer in Cologne 15.10.2023 led by YFM und Sunday School

Liebe Gemeinde,

wir dürfen Sie herzlich zum diesjährigen Rosenkranzgebet in die Sankt Theresiakirche in Köln einladen.

St. Theresia
An St. Theresia 6, 51067 Köln

Indische Gemeinde im Erzbistum Köln syro-malabar. Ritus