ജപമാല പ്രാർത്ഥന 22.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് Gemeindechor – 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 22.10.2023 geleitet von Gemeindechor – 10 days of rosary prayer in Cologne 22.10.2023 led by Gemeindechor

കൊളോണിൽ 10 ദിവസത്തെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന 22.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് Gemeindechor 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 22.10.2023 geleitet von Gemeindechor 10 days of rosary prayer in Cologne 22.10.2023 led by Gemeindechor Liebe

ജപമാല പ്രാർത്ഥന 21.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് SMYM – Jugend – 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 21.10.2023 geleitet von SMYM – Jugend – 10 days of rosary prayer in Cologne 21.10.2023 led by SSMYM – Jugend

കൊളോണിൽ 10 ദിവസത്തെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന 21.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് SMYM – Jugend 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 21.10.2023 geleitet von SMYM – Jugend 10 days of rosary prayer in Cologne 21.10.2023

ജപമാല പ്രാർത്ഥന 20.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് St. Antony GK Porz – 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 20.10.2023 geleitet von St. Antony GK Porz – 10 days of rosary prayer in Cologne 20.10.2023 led by St. Antony GK Porz

കൊളോണിൽ 10 ദിവസത്തെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന 20.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് St. Antony GK Porz 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 20.10.2023 geleitet von St. Antony GK Porz 10 days of rosary prayer in

ജപമാല പ്രാർത്ഥന 19.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് St. Thomas FV Köln – 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 19.10.2023 geleitet von St. Thomas FV Köln – 10 days of rosary prayer in Cologne, 19.10.2023 led by St. Thomas FV Köln

കൊളോണിൽ 10 ദിവസത്തെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന 19.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് St. Thomas FV Köln 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 19.10.2023 geleitet von St. Thomas FV Köln 10 days of rosary prayer in

ജപമാല പ്രാർത്ഥന 18.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് St. Paul GK Leverkusen – 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 18.10.2023 geleitet von St. Paul GK Leverkusen – 10 days of rosary prayer in Cologne 18.10.2023 led by St. Paul GK Leverkusen

കൊളോണിൽ 10 ദിവസത്തെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന 18.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് St. Paul GK Leverkusen 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 18.10.2023 geleitet von St. Paul GK Leverkusen 10 days of rosary prayer in

ജപമാല പ്രാർത്ഥന 17.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് St. Chavara FV Holweide – 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 17.10.2023 geleitet von St. Chavara FV Holweide – 10 days of rosary prayer in Cologne 17.10.2023 led by St. Chavara FV Holweide

കൊളോണിൽ 10 ദിവസത്തെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന 17.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് St. Chavara FV Holweide 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 17.10.2023 geleitet von St. Chavara FV Holweide 10 days of rosary prayer in

ജപമാല പ്രാർത്ഥന – 16.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത് St. Alphonsa FV Erftkreis – 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 16.10.2023 unter der Leitung von St. Alphonsa FV Erftkreis – 10 days of rosary prayer in Cologne 16.10.2023 led by St. Alphonsa FV Erftkreis

കൊളോണിൽ 10 ദിവസത്തെ ജപമാല പ്രാർത്ഥന. 16.10.2023 ന് നയിക്കുന്നത്  St. Alphonsa FV Erftkreis 10 Tage Rosenkranzgebet in Köln, 16.10.2023 unter der Leitung von St. Alphonsa FV Erftkreis 10 days of rosary